Quy chế làm việc của Ban Thường vụ; Thường trực Hội

UBND TỈNH NGHỆ AN HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT   Số:      /QĐ-BCH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập - Tự do - Hạnh...

MỸ THUẬT

Tranh Trâu của họa sỹ Nguyễn Đình Truyền

Hình ảnh con trâu gắn liền với cuộc sống của người nông dân Việt Nam, được xem là ''đầu cơ nghiệp'' với bản tính...